Ochrana súkromia a osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Osobné údaje spracúvame a chránime v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. V texte nižšie uvádzame informácie o tom, aké osobné údaje získavame od zákazníkov na našej internetovej stránke www.elpatron.sk (ďalej len „internetová stránka“), za akých podmienok tieto údaje spracúvame a tiež aké sú práva zákazníkov v súvislosti s týmto spracúvaním.

Okrem osobných údajov, ktoré nám poskytnú priamo zákazníci, rovnako ako väčšina štandardných internetových stránok aj my získavame rôzne technické informácie od návštevníkov našej internetovej stránky, ktoré sa automaticky zaznamenajú pomocou rôznych nástrojov, ako napr. cookies. Viac o podmienkach spracúvania týchto údajov uvádzame v časti “Cookie pravidlá“.

1. Osobné údaje, účel a právny základ spracúvania

1.1 Kúpna zmluva
Osobné údaje kupujúceho, ktoré uvedie v objednávke pri nákupe na našej internetovej stránke, konkrétne meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, doručovacia adresa, objednaný tovar a údaje na vykonanie platby, spracúvame za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy, čo zahŕňa najmä:
◦ vybavenie objednávky, spracovanie platby a dodanie tovaru,
◦ zaslanie oznámenia o stave objednávky resp. o stave doručovania tovaru,
◦ vrátenie tovaru resp. vrátenie platby v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy, a
◦ vybavenie reklamácie v prípade uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru kupujúcim.
Poskytnutie osobných údajov na tento účel je povinné; pokiaľ nám kupujúci neposkytne potrebné osobné údaje, kúpna zmluva nemôže byť uzavretá.

1.2 Zákaznícky účet
Za účelom zjednodušenia nakupovania sa kupujúci resp. potenciálny kupujúci (ďalej len „zákazník“) môže na našej internetovej stránke zaregistrovať a vytvoriť si zákaznícky účet. Pri registrácií uvedie svoje meno, priezvisko, emailovú adresu, telefónne číslo, doručovaciu adresu a prístupové heslo. Tieto osobné údaje spracúvame so súhlasom zákazníka, ktorý nám udelil registráciou, a to za účelom vytvorenia a spravovania osobného účtu zákazníka, čo zahŕňa najmä:
◦ uloženie osobných údajov zákazníka na našej internetovej stránke pre prípadné ďalšie nakupovanie (zaregistrovaný zákazník nemusí pri každej objednávke zadávať svoje údaje, stačí prihlásenie do zákazníckeho účtu),
◦ poskytnutie prehľadu o histórii objednávok zákazníka na našej internetovej stránke,
◦ možnosť ukladania výrobkov do nákupného košíka,
◦ možnosť hodnotenia zakúpených výrobkov
◦ možnosť prihlásiť sa na odber newslettera a možnosť zvoliť si personalizovaný newsletter.
Poskytnutie osobných údajov na tento účel je dobrovoľné. Osobné údaje uchovávame po dobu platnosti udeleného súhlasu, t.j. po dobu trvania registrácie zákazníka resp. jeho zákazníckeho účtu na našej internetovej stránke. Ak si zákazník želá zrušenie zákazníckeho účtu, môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať v zmysle čl. 2.2 nižšie. Zákazník tiež môže svoj účet zrušiť sám priamo na internetovej stránke www.elpatron.sk v sekcii Môj profil.

1.3 Marketing

Zákazník sa môže prihlásiť na odber newslettera na našej internetovej stránke. Pri prihlásení na odber newslettera uvedie svoju emailovú adresu. Tieto osobné údaje spracúvame so súhlasom zákazníka, ktorý nám udelil prihlásením na odber newslettera, a to na marketingové účely – t.j. na zasielanie oznámení o našich novinkách, exkluzívnych akciách a zľavách pre zákazníkov formou emailových newsletterov.

Poskytnutie osobných údajov na tento účel je dobrovoľné. Osobné údaje uchovávame po dobu platnosti udeleného súhlasu, t.j. po dobu trvania jeho registrácie pre odber newslettera. Ak si zákazník želá ukončenie zasielania newslettera (marketingových oznámení), môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať v zmysle čl. 2.2 nižšie.

Zákazníkovi, ktorý na našej internetovej stránke uskutočnil nákup tovaru, môžeme zasielať newsletter aj bez osobitného prihlásenia do marketingového systému, keďže je našim oprávneným záujmom informovať ho o našich novinkách, exkluzívnych akciách a zľavách na naše výrobky a služby. Zákazník má možnosť odoberanie newslettera kedykoľvek zrušiť kliknutím na príslušný odkaz v každom emailovom newsletteri alebo uplatnením námietky proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu (čl. 4.4 nižšie).

Keďže máme oprávnený záujem poskytovať zákazníkovi také marketingové oznámenia, ktoré sú pre neho relevantné, zaujímavé a osobné, jeho osobné údaje využívame aj na nasledovné účely:

◦ monitorovanie a analýza aktivity zákazníka (vrátane uskutočnených nákupov) na našej internetovej stránke,
◦ zasielanie cielenej reklamy, ponúk a inej marketingovej komunikácie,
◦ meranie a vyhodnocovanie efektivity reklamy.

1.4 Vylepšovanie internetovej stránky a našich služieb, ochrana

Máme oprávnený záujem na vylepšovaní našej internetovej stránky, najmä zlepšovaní dizajnu a optimalizácii jej obsahu a funkcií, ako aj na ochrane zákazníkov a tiež nás. Získané osobné údaje preto využívame aj na nasledovné účely:

◦ informovanie o zmenách na internetovej stránke, najmä o zmenách Všeobecných obchodných podmienok, týchto Zásad ochrany osobných údajov a pod., a to formou oznámení zasielaných na emailové adresy zákazníkov,
◦ zisťovanie spokojnosti zákazníkov s našimi službami na internetovej stránke,
◦ zistenie, zabránenie a riešenie porušení povinností kupujúcich pri nákupe tovaru na našej internetovej stránke,
◦ prevenciu, odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie nezákonného konania pri nákupoch na našej internetovej stránke, vrátane použitia na účely vyšetrovania príslušnými orgánmi.

1.5 Kontaktný formulár, zákaznícka linka

V prípade, ak nás zákazník kontaktuje cez kontaktný formulár na našej internetovej stránke alebo na našej zákazníckej linke, poskytnuté osobné údaje využijeme na vybavenie jeho otázky, spracovanie sťažnosti, prípadne inej dopytovanej záležitosti. Tieto osobné údaje neposkytujeme iným osobám a spracúvame ich iba po dobu nevyhnutne potrebnú na vybavenie danej otázky resp. záležitosti.

2. Uchovávanie osobných údajov
2.1 Doba uchovávania

Osobné údaje neregistrovaných kupujúcich, ktoré zadali pri jednorazovom nákupe na našej internetovej stránke, uchovávame po dobu potrebnú na splnenie všetkých práv a povinnosti z kúpnej zmluvy, max. po dobu 24 mesiacov od doručenia tovaru kupujúcemu (t.j. do uplynutia záručnej doby na tovar).

Upozorňujeme, že pre prípadné vyšetrovacie a dôkazné účely si nevyhnutné osobné údaje zákazníkov na účely uvedené v čl. 1.5 vyššie uchovávame po dobu 10 rokov.

2.2 Odvolanie súhlasu

Osobné údaje, ktorých spracúvanie je založené na súhlase zákazníka (čl. 1.2 a 1.3 vyššie), uchovávame po dobu platnosti udeleného súhlasu. Ak si zákazník želá ukončenie tohto spracúvania, môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním emailu cez kontaktný formulár na našej internetovej stránke. Súhlas udelený na marketingové účely môže zákazník odvolať aj kliknutím na príslušný odkaz v každom emailovom newsletteri. V prípade odvolania súhlasu okamžite ukončíme spracúvanie príslušných osobných údajov zákazníka a vymažeme ich, ak nebude existovať iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

3. Poskytovanie a prenos osobných údajov
Osobné údaje zákazníkov neposkytujeme ani nesprístupňujeme žiadnej tretej osobe okrem sprostredkovateľov, ktorí pre nás zabezpečujú plnenie zmluvných povinností a súvisiacich služieb. Tieto osoby vykonávajú určité činnosti v našom mene, a to doručovanie objednaného tovaru zákazníkom, spracovanie platieb za nákup na internetovej stránke, správu internetovej stránky a eshopu, správu databázy zákazníkov, zasielanie emailovej komunikácie a textových správ (sms), vedenie účtovníctva, poskytovanie cloudových služieb, monitorovanie a analýza aktivity zákazníka na našej internetovej stránke (Google AdWords, Facebook Ad, atď.). Tieto spoločnosti budú mať prístup k osobným údajom nevyhnutným na vykonávanie týchto činností, nemôžu ich však použiť na žiadne iné účely a sú povinné tieto osobné údaje spracúvať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Niektorí dodávatelia, s ktorými spolupracujeme pri prevádzkovaní našej internetovej stránky, spracúvajú osobné údaje aj v tretích krajinách (mimo Európskej únie), najmä v USA. Tieto krajiny nemusia mať rovnaké zákony na ochranu osobných údajov ako sú platné u nás resp. v Európskej únii. V takýchto prípadoch však zabezpečíme, aby akýkoľvek prenos osobných údajov zákazníkov podliehal primeraným bezpečnostným opatreniam. V prípade prenosu osobných údajov do USA využívame dodávateľov služieb, ktorí sú certifikovaní a dodržiavajú podmienky rámca EU-US Privacy Shield, prípadne používame štandardné zmluvné doložky, ktoré zabezpečia úroveň ochrany osobných údajov ekvivalentnú s právnymi predpismi Európskej únie.

4. Práva zákazníkov pri spracúvaní osobných údajov
V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré spracúvame, má zákazník nižšie uvedené práva. Tieto práva môže zákazník uplatniť zaslaním žiadosti cez kontaktný formulár na našej internetovej stránke.

4.1 Právo na prístup, opravu a doplnenie
Zákazník má právo kedykoľvek požadovať potvrdenie o tom, či jeho osobné údaje spracúvame, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto údajom (kópiu osobných údajov) a informácie o podmienkach ich spracúvania. Tieto informácie poskytneme spravidla do jedného mesiaca odo dňa prijatia takejto žiadosti.

V prípade nesprávnych alebo neúplných údajov má zákazník právo požiadať o ich opravu alebo doplnenie. Aktualizáciu údajov, ktoré zákazník zadal pri registrácii, môže vykonať aj sám po prihlásení do svojho zákazníckeho účtu.

4.2 Právo na výmaz a obmedzenie spracúvania
Okrem odvolania súhlasu (ako je uvedené v čl. 2.2 vyššie) má zákazník právo dosiahnuť vymazanie osobných údajov, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

◦ osobné údaje už nie sú potrebné na vyššie uvedené účely,
◦ zákazník namieta voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
◦ osobné údaje sa spracúvali nezákonne, alebo
◦ osobné údaje musia byť vymazané, aby sme splnili zákonnú povinnosť,
◦ pokiaľ spracúvanie nie je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ďalej, zákazník má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak

◦ napadne správnosť osobných údajov, a to počas overovania ich správnosti,
◦ osobné údaje boli spracúvané nezákonne (namiesto požadovania ich vymazania), alebo
◦ už nepotrebujeme osobné údaje na vyššie uvedené účely, ale zákazník ich potrebuje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
◦ zákazník namieta voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe oprávneného záujmu, a to počas overovania, či je daný oprávnený dôvod na ich ďalšie spracúvanie.

4.3 Právo na prenosnosť
Osobné údaje zákazníka, ktoré poskytol pre účely plnenia zmluvy alebo na základe súhlasu a ktoré sa spracúvajú automatizovanými prostriedkami, môže nechať preniesť inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

4.4 Právo namietať
Zákazník má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe oprávneného záujmu. V prípade takejto námietky prestaneme príslušné osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebude daný nevyhnutný oprávnený dôvod na ich ďalšie spracúvanie alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Zákazník má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. V prípade takejto námietky prestaneme príslušné osobné údaje na také účely spracúvať.

4.5 Právo podať sťažnosť
Zákazník má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava (www.dataprotection.gov.sk), ak sa domnieva, že spracúvanie jeho osobných údajov je v rozpore s GDPR.

5. Bezpečnosť osobných údajov
Na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo manipuláciou sme prijali potrebné technické a organizačné opatrenia. Tieto opatrenia zahŕňajú napríklad šifrovanie nazbieraných dát a bezpečný prenos pomocou SSL certifikátu. Tieto bezpečnostné opatrenia sú pravidelne prispôsobované a priebežne optimalizované tak, aby udržali krok s technologickým pokrokom.

Upozorňujeme však, že naša internetová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky prevádzkované tretími stranami. Nie sme zodpovední za informácie na týchto stránkach, ani za služby alebo výrobky, ktoré ponúkajú. Používanie týchto webových stránok, vrátane poskytovania osobných údajov, je na vlastné riziko každého zákazníka. Odporúčame preto zákazníkom, aby si skontrolovali pravidlá ochrany osobných údajov (a prípadne aj ďalšie podmienky) týchto webových stránok ešte pred ich prvým použitím.

6. Kontaktné miesto
Pre marketingový systém, spracúvame osobné údaje v databáze spoločnej pre zákazníkov všetkých internetovej stránky www.bytommy.sk. Prevádzkovateľom internetového obchodu je:

EL PATRON, s.r.o.
Športová 563/3

010 01 Žilina

IČO: 53794923

DIČ: 2121507146

Tieto Zásady ochrany osobných údajov ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.elpatron.sk, sa považujú za splnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa vo vzťahu ku zákazníkom ako dotknutým osobám v zmysle čl. 13 GDPR. Podmienky a spôsob uplatnenia práv zákazníka ako dotknutej osoby upravuje článok 4. týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Kontaktné miesto pre dotknutú osobu:
Emailová adresa: [email protected]
Telefónne číslo: +421 910 124 261

7. Platnosť a aktualizácie
Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú platné od 25.5.2020.

Naše procesy spracúvania a ochrany osobných údajov pravidelne kontrolujeme a revidujeme a preto môžeme z času na čas tieto Zásady ochrany osobných údajov aktualizovať. Ak takáto aktualizácia bude zahŕňať podstatné zmeny, budeme o tom zákazníkov informovať. Aktuálne platná verzia Zásad ochrany osobných údajov bude vždy zverejnená na našej internetovej stránke.

Osobné údaje našich zákazníkov sú chránené pred zneužitím. Kontaktné informácie zákazníka a informácie o jeho nákupoch sa nebudú postupovať tretiemu subjektu, nebudú ani inak komerčne využívané. Vstupom do tohto internetového obchodu a využívaním jeho služieb každý zákazník dáva súhlas so zhromažďovaním a používaním jeho osobných údajov a informácií o jeho nákupoch. Tým, že sa stávate zákazníkom nášho obchodu dávate súhlas, že môžete byť informovaný o novinkách v tomto internetovom obchode telefonicky alebo e-mailom. Súčasne sa zaväzujeme k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymažeme zo svojej databázy.

Internetový obchod www.elpatroneurope.eu sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
„Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.“