fbpx

ZĽAVY AŽ DO 50%  !

Vyhľadať
Close this search box.

Prevádzkovateľ internetového portálu

EL PATRON, s.r.o.
Športová 563/3

010 01 Žilina

IČO: 53794923
DIČ: 2121507146

Predávajúci je zapísaný pod vložkou Sro, vl.č .: 68373/L v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina.

je zapísaný pod vložkou Sro, vl.č .: 68373/L v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina.

1) O registrácii

„Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme“ názov firmy „a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov zo spoločnosti internetový obchod spoločnosti „Vaša spoločnosť“.

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát mesačne a veľkosť jednotlivých e-mailových správ nepresiahne 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: “ [email protected] “ alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné zadávať bez registrácie.

2) Prijatie a spracovanie objednávky, kúpnej zmluvy

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho a predávajúceho s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky predávajúcim). Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti.

Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami vrátane reklamačných podmienok a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom upozornený vykonaním objednávky a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku je možné zrušiť pred jej odoslaním. V prípade, že nedôjde k zrušeniu objednávky pred expedíciou a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná úhrada nákladov spojených s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný e-mailom. V detaile každého produktu a v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je uvedené, či je tovar skladom alebo nie. V prípade, že tovar nie je skladom alebo skladom dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Zrušenie objednávky

Ak objednávku zrušíte do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom alebo telefonicky. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy verejnými dopravcami:

Tovar doručovaný Slovenskou poštou

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 11,- €.

V cene nie sú zahrnuté žiadne ďalšie služby, pretože ich Slovenská pošta neponúka. Ak nebude objednávateľ zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na určenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. Pri týchto zásielkach nie je možná komunikácia s prepravcom a nemáme možnosť zásielku detailne ovplyvniť či sledovať. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 10 kg.

Reklamácia zásielky je možná až pri prevzatí!

POZOR! Ak je balík viditeľne poškodený alebo ak je porušená ochranná páska, reklamujte priamo u prepravcu. Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené pri preprave.

Zásielka je zvyčajne doručená nasledujúci deň po odoslaní. O odoslaní zásielky je zákazník informovaný e-mailom.

V cene nie sú zahrnuté žiadne ďalšie služby. Ak nie je objednávateľ zastihnutý, sú mu ponúknuté ďalšie možnosti prevzatia balíka. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 10 kg.

Reklamácia zásielky je možná až pri prevzatí!

POZOR! Ak je balík viditeľne poškodený alebo ak je porušená ochranná páska, reklamujte priamo u prepravcu. Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené pri preprave.

Zásielka je zvyčajne doručená nasledujúci deň po odoslaní. O odoslaní zásielky je zákazník informovaný e-mailom.

4) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná doba začína plynúť dňom uvedeným na doklade. Záručná doba je uvedená pri každom tovare v detaile tovaru. V prípade sporu môže byť záručná doba predĺžená o 5 (päť) dní ako kompenzácia za dodaciu dobu.

5) Rozpor s kúpnou zmluvou – všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci vec vrátil do stavu príslušnej kúpnej zmluvy bezplatne a bez zbytočného odkladu. požiadavky kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri prevzatí veci, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže inak.

Na tovar poskytujeme zákonnú záručnú dobu.

6) Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť aj v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty. V osobitných prípadoch sa môže lehota na vrátenie podľa okolností predĺžiť, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Ak spotrebiteľ uplatní právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné (napr. tovar bol medzičasom zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu za to, čo už nie je možné vydať. Ak je vrátený tovar poškodený len čiastočne, môže si predávajúci uplatniť voči spotrebiteľovi náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. V takom prípade je predávajúci povinný preukázať poškodenie. V tomto prípade predávajúci spotrebiteľovi vracia len zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci navyše započítať svoje skutočne vynaložené náklady na vrátenie tovaru (náklady na dopravu a pod.).

Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy, ak ide o zmluvy:

na poskytovanie Služieb, ak sa s ich plnením začalo s jeho súhlasom pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
na dodanie tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu bez ohľadu na vôľu predávajúceho,
na dodávku tovaru upraveného podľa osoby kupujúceho, ako aj tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak kupujúci poruší ich originálny obal,
na dodávku novín, periodík a časopisov pozostávajúcich z hry alebo lotérie.

7) Dodanie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky je možné rozdeliť do viacerých balíkov. Poštovné ostáva nezmenené.

Všetky zásielky až do ich doručenia sledujeme, čím sa snažíme predchádzať problémom, ktoré vznikajú pri doručovaní.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

Pripravte zásielku podľa nižšie uvedeného popisu.
Tovar, ktorý budete posielať, zašlite späť na nižšie popísanú adresu prepravcovi podľa vášho výberu.
Ako pripraviť zásielku

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri doručení. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier alebo kartón, aby počas prepravy nemohlo dôjsť k polepeniu, nálepke či inému znehodnoteniu pôvodného obalu. Tovar neposielajte na dobierku, odporúčame tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na váš bankový účet (nezabudnite ho uviesť), zvyčajne do 3 pracovných dní od prijatia zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné (neplatí pre reklamáciu!).

8) Spôsoby platby

Všetky spôsoby platby je možné vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.
Platba cez GoPay – pohodlná okamžitá platba kartou alebo bankovým prevodom. Objednaný tovar Vám zašleme poštou
Platba vopred – pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový formulár so všetkými údajmi k platbe. Tovar expedujeme po prijatí platby na bankový účet
na dobierku – objednaný tovar Vám zašleme poštou a tovar uhradíte v hotovosti pri prevzatí.
platobnou kartou alebo paypalom

9) Bezpečnosť

Pri platbe kreditnými kartami sa nemusíte obávať zneužitia. Používame osvedčenú platobnú bránu s 3-D secure protokolom, podporovanú kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácie) sú šifrované. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

10) Sťažnosti

Ak je tovar, ktorý ste od nás dostali, poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. obchodných podmienok.

11) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo na reklamáciu, musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení vady, musia byť čisté a s príslušnými dokladmi a popisom vady, prípadne označené miesto vady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie si môžete vybrať dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Produkt zašlite na adresu – „kontaktná adresa“. Poštovné hradí predávajúci. Kontaktujte nás hneď, ako budete vedieť, kedy a kde si budeme môcť zásielku vyzdvihnúť. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri doručení. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím používajte baliaci papier alebo kartón, aby počas prepravy nemohlo dôjsť k polepeniu, polepeniu či inému znehodnoteniu pôvodného obalu. Tovar neposielajte na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame tovar poistiť. Ihneď po prevzatí tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Vadný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky doklady, ktoré kupujúci s tovarom obdržal, ako je paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, ako aj škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a nesprávnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytovaná záruka. Tovar je z hygienických dôvodov riadne vyčistený len na reklamáciu. Ak výrobca poskytuje dlhšiu záruku, je uvedená pri tovare v katalógu. Za zamietnuté sťažnosti môžu byť účtované reklamačné a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaný e-mailom alebo SMS. Rovnako ako pri doručení objednávky budete informovaní o odoslaní balíka a termíne doručenia. Ďakujeme, že ste si našli čas na prečítanie zmluvných podmienok.

Obchodné podmienky sú platné od 25.5.2017 do odvolania.

Informácia pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok platia obchodné podmienky, ktoré boli platné ku dňu nákupu.

Vyhľadať
Close this search box.

KOLEKCIA

PRODUKTY

KOLEKCIA

PRODUKTY